Nghĩa của từ: universal function

* log.
hàm [phổ dụng, xạn năng]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App