Nghĩa của từ: unknotted

* top.
không nút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unknotted
- (tô pô) không nút



Động từ BQT - Android App