Nghĩa của từ: unramifield extension

* đs.
mở rộng không rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error