Nghĩa của từ: unrestricted invariant

*
bất biến không bị ràng buộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App