Nghĩa của từ: unsaturated

* xib.
không bão hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unsaturated
* tính từ
 - chưa bão hoà
 - không bão hoà (nhất là hợp chất hữu cơ)Động từ BQT - Android App