Nghĩa của từ: unstable

*
không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

unstable /' n'steibl/
* tính từ
 - không ổn định, không vững, không chắc, không bền
 - hay thay đổi, không kiên định, không kiên quyết (tính tình)
Động từ BQT - Android App