Nghĩa của từ: unstable conponemt

* xib
mắt không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App