Nghĩa của từ: unstable equilibrium

* vl.
cân bằng không ổn định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error