Nghĩa của từ: unweighted mean

* kt.
trung bình không có trọng lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App