Nghĩa của từ: upper density

*
mật độ trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App