Nghĩa của từ: upper radical

* đs.
rađican trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App