Nghĩa của từ: urn model

* tk.
mô hình bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App