Nghĩa của từ: vacnant

*
trống, rỗng; tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

vacnant
- trống, rỗng; tự do



Động từ BQT - Android App