Nghĩa của từ: vacuum

* vl.
Chân không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

vacuum /'vækjuəm/
* danh từ, số nhiều vacuums, vacua
 - (vật lý) chân không
 - (thông tục) (như) vacuum_cleaner
Động từ BQT - Android App