Nghĩa của từ: value distribution theory

* gt.
lý thuyết phân phối giá trị (của các hàm giải tích)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App