Nghĩa của từ: variability

* tk.
[tính, độ] biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

variability /'veəriəblnis/ (variability) /,veəriə'biliti/
* danh từ
 - tính hay thay đổi; tính hay biến đổi; tính biến thiên
Động từ BQT - Android App