Nghĩa của từ: variably accelerated motion

*
chuyển động coó gia tốc thay đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App