Nghĩa của từ: variate

* tk.
biến ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

variate
- (thống kê) biến ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiênĐộng từ BQT - Android App