Nghĩa của từ: variation limiting matrix

* đs.
ma trận giới hạn dao động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App