Nghĩa của từ: various

*
khác nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

various /'veəriəs/
* tính từ
 - khác nhau; nhiều thứ khác nhau
=known under various names+ được biết dưới nhiều tên khác nhau
=to read various books+ đọc nhiều sách khác nhau
=for various reasons+ vì nhiều lý do khác nhau
Động từ BQT - Android App