Nghĩa của từ: vector function

* gt.
hàm vectơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error