Nghĩa của từ: vector potential

* vl.
thế vị vectơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App