Nghĩa của từ: vector space

* gt.
không gian vectơ, không gian tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App