Nghĩa của từ: vector survey

* tk.
điều tra sơ bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App