Nghĩa của từ: velocity limit

*
giới hạn của hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App