Nghĩa của từ: velocity vector

* vl.
vectơ vận tốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App