Nghĩa của từ: vertical cirele

* hh.
vòng kinh tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App