Nghĩa của từ: vibrator

* kỹ.
cái dao động; [cái, bộ] rung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

vibrator /vai'breitə/
* danh từ
 - vật rung động
 - (kỹ thuật) máy rung; bộ chấn động
 - (y học) máy xoa bóp
Động từ BQT - Android App