Nghĩa của từ: volote

*
đường xoắn ốc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

volote
- đường xoắn ốcĐộng từ BQT - Android App