Nghĩa của từ: voltage

*
thế hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

voltage /'voultidʤ/
* danh từ
 - (điện học) điện áp
=high voltage+ điện áp cao, cao thế
Động từ BQT - Android App