Nghĩa của từ: voltage divider

*
bộ chia bằng thế hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App