Nghĩa của từ: vortex sheet

* Cơ.
lớp xoáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App