Nghĩa của từ: vorticity

* vl.
tính xoáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

vorticity
- (vật lí) tính xoáy