Nghĩa của từ: ware

* tk.
hàng hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ware /weə/
* danh từ
 - đồ, vật chế tạo
=silver ware+ đồ bạc
 - (số nhiều) hàng hoá
* tính từ
 - (thơ ca) (như) aware
* ngoại động từ
 - (lời mệnh lệnh) chú ý!, coi chừng!
=ware the dog!+ coi chừng con chó!
Động từ BQT - Android App