Nghĩa của từ: warped surface

* hh.
mặt kẻ không khả triển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error