Nghĩa của từ: waterfall

*
thác nước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

waterfall /'wɔ:təfɔ:l/
* danh từ
 - thác nước
Động từ BQT - Android App