Nghĩa của từ: wave motion

*
chuyển động sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App