Nghĩa của từ: waveform

* xib.
dạng sóng (của tín hiệu)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

waveform
- (điều khiển học) dạng sóng (của tín hiệu )Động từ BQT - Android App