Nghĩa của từ: waveform separation

* xib.
sự tách theo dạng sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App