Nghĩa của từ: way of behavior

* xib.
phương pháp xử lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error