Nghĩa của từ: weight function

* tk.
hàm trọng lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App