Nghĩa của từ: weighted approximately

* gt.
phép xấp xỉ có trọng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App