Nghĩa của từ: weighted auxiliary

* tk.
(giá trị) trung bình có trọng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App