Nghĩa của từ: weighted sampling

* tk.
sự lấy mẫu có trọng số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App