Nghĩa của từ: west point

* tv.
điểm phía tây

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App