Nghĩa của từ: wholesale

* kt.
(mua, bán) buôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

wholesale /'houlseil/
* danh từ
 - (thưng nghiệp) sự bán buôn, sự bán sỉ
=to sell by wholesale+ bán buôn
=wholesale and retail+ bán buôn và bán lẻ
 - (nghĩa bóng) c lô, c khối
* tính từ & phó từ
 - (thưng nghiệp) buôn, sỉ
=wholesale trade+ bán buôn
=wholesale price+ giá bán buôn
 - (nghĩa bóng) quy mô lớn; hàng loạt, hàng đống
=wholesale slaughter+ sự tàn sát hàng loạt
Động từ BQT - Android App