Nghĩa của từ: wire recording

* mt.
ghi trên dây (từ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App