Nghĩa của từ: wiring layout

* mt.
sơ đồ lắp ráp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error