Nghĩa của từ: working hypothesis

* tk.
giả thiết làm việc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error