Nghĩa của từ: wrong channel

* xib
kênh sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App